Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca

Časopis Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca (MSBS) zveřejňuje originální vědecká sdělení, souborné referáty, kazuistiky a krátká vědecká sdělení z oboru tělovýchovného lékařství a příbuzných oborů, které obsahují poznatky z oblasti pohybové aktivity zdravých, zdravotně oslabených a nemocných (sport, zátěžová funkční diagnostika, rehabilitace, primární a sekundární prevence), dále pak výstižné zprávy z konferencí, recenze nových knih a některé organizační zprávy.

Rukopisy mohou být předloženy v češtině nebo slovenštině. Práce mohou být případně i v angličtině za předpokladu, že bude práce obsahovat dostatečně obsáhlý souhrn v češtině. Rozsah původní vědecké práce je obvykle 12–18 stran (jedna strana textu v časopisu má přibližně 3000 znaků bez mezer) včetně ilustrací a soupisu literatury (maximálně 25 citací), rozsah krátkého sdělení je obvykle do 4 stran.

Vyžadujeme imprimatur všech autorů a vedoucího pracoviště prvního autora, kteří svým podpisem vyjádří souhlas s údaji v rukopisu, jejich původností, rozborem a závěry. Autor předkládající rukopis se podpisem také zavazuje získat souhlas spoluautorů i se všemi následujícími verzemi rukopisu, které vzniknou během recenzního řízení. Současně s tím autoři svým podpisem prohlašují, že v souvislosti s přípravou rukopisu byly dodrženy relevantní etické normy, že od případných probandů získali informovaný souhlas a že udělují vydavateli MSBS výhradní licenci k dílu, k jeho sdělování veřejnosti, šíření, zařazování do databází a vytváření kopií, a to v tištěné i elektronické podobě. Autoři také prohlašují, že stejná nebo téměř identická práce v jakékoliv podobě (tištěné nebo elektronické) nebyla jinde publikována, přijata k publikaci, ani není v recenzním řízení. Dále autoři prohlašují, že všechny podklady poskytnuté v rámci recenzního řízení a ve výsledné publikaci oprávněně užili v souladu s autorským zákonem a dalšími relevantními normami.
Není-li uvedeno jinak, obrazová a grafická dokumentace je původním dílem autorů rukopisu, za což odpovídá korespondující autor.
Příspěvky nejsou honorovány.

Praktické informace

Pro urychlení přípravy rukopisu jsme připravili šablobu rukopisu ve Wordu (zde) a citační styl pro Mendeley/Zotero (zde).

Recenzní řízení

Průběh recenzního řízení: původní práce je po stránce formální i obsahové posouzena dvěma anonymními recenzenty dle výběru redakční rady a na základě jejich posudku redakční rada rozhodne, zda bude práce přijata ke zveřejnění. O výsledku bude autor vyrozuměn zpravidla do 2 měsíců, případně vyzván k úpravě či přepracování příspěvku. Drobné pravopisné a stylistické korekce provede redakce ve vlastní režii, případné zkrácení příspěvku se souhlasem autora. Recenzní řízení, u kterého korespondující autor neodpovídá více než 6 měsíců, je zpravidla redakcí ukončeno, a to i bez vyrozumění autora.

Rukopis musí být zpracován podle Jednotných požadavků (Uniform Requirements for Manuscripts) vydaných Mezinárodním výborem editorů lékařských časopisů (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE), jejíž poslední verze z roku 2010 je uvedena na www.icmje.org. V současné době přijata více než 900 lékařskými časopisy na celém světě včetně mnoha českých časopisů. K publikaci nelze přijmout rukopisy, které jsou přímo nebo nepřímo v rozporu s Helsinskou deklarací Světové lékařské asociace.

Pokud je to jen trochu možné, dodávejte texty, obrázky, grafy, tabulky ap. v elektronické podobě. Příspěvky přijímáme emailem nebo na optickém nosiči (CD/DVD apod.), nejlépe ve formátu Rich Text Format (.rtf), MS Word 97–2003 (.doc). MS Word 2007/2010 (.docx), OpenOffice (.odt).

Text v souboru nijak neformátujte (můžete využít šablonu příspěvku, kterou najdete na stránkách MSBS). Můžete použít kurzívu a tučné písmo ke zvýraznění některých slov nebo pasáží. Jakékoliv zarovnávání či odsazování odstavců, mezery mezi odstavci, použití tabulátorů, zalamování do více sloupců, grafika přímo v textovém souboru a jiné složité formátování, to vše bude při sazbě ignorováno. Nepoužívejte k ukončení řádky klávesu Enter, tato klávesa slouží pouze k ukončení odstavce. K odsazení textu nepoužívejte mezerník. Nepište celá slova velkými písmeny, ani v nadpisech. Nepodtrhávejte.

Obsahuje-li text některé speciální znaky (azbuku, řecká písmena, písmena francouzské, dánské aj. abecedy, různé značky, obrázkové symboly atd.), upozorněte na to redakci v průvodním dopisu či emailu.

Rukopis

Rukopis musí mít tyto náležitosti (viz šablona):

1. Titulní stranu, která obsahuje

a. Stručný a výstižný název v češtině (slovenštině)
b. Příjmení a křestní jména autora nebo autorů
c. Název pracoviště, nebo pracovišť, kde práce vznikla
d. Klíčová slova a souhrn v češtině (slovenštině)
e. Název, klíčová slova souhrn v angličtině

2. Vlastní text doporučujeme strukturovat následovně:

a. Úvod
b. Materiál a metody (včetně statistického zpracování)
c. Výsledky
d. Diskuse
e. Závěry
f. Poděkování

3. Seznam použité literatury
4. Dokumentaci (grafy, tabulky, obrázky, schémata)
5. Texty k dokumentaci na zvláštním listu

Stránky textu musí být očíslované počínaje titulní stránkou.

Literatura

Seznam použitých prací obsahuje pouze ty nezbytně nutné citace, které jsou uvedeny v textu, jiné citace neuvádějte. Seznam citací zpracujte dle Vancouverské notace (citační styl pro Mendeley najdete zde). Citované práce jsou řazeny a očíslovány podle prvního výskytu v textu. V textu je uvedeno pořadové číslo citace v závorce. Jednotlivé odkazy v seznamu literatury citujte formou používanou v Index Medicus, včetně zkratek časopisů. Užívá se plné formy citací: příjmení a iniciály prvních jmen všech autorů, plný název práce v jazyce originálu, název časopisu, rok vydání, ročník, stránky od–do. U monografií místo vydání, nakladatel, rok vydání a stránkový rozsah. Iniciály prvních jmen a zkratky časopisu se píší bez teček, za znaky oddělujícími rok, ročník a stránky se nedělá mezera. Zkratky názvů časopisů uvádějte podle Index Medicus, který je publikuje vždy v lednovém čísle List of Journals Indexed in Index Medicus.

Vystříhejte se citací abstrakt, „nepublikované pozorování“ a „ústní sdělení“. Nepublikované pozorování lze citovat pouze v textu za předpokladu, že bylo přijato do tisku. Pak je text uveden v závorce spolu s názvem časopisu a „v tisku“. Jestliže citovaná práce nebyla dosud přijata do tisku, uvede se text jako „nepublikované pozorování“ v závorce. Správnost citací musí být ověřena autorem na originálu práce.

Seznam citací zpracovaný automatickým nástrojem (citační manažer jako např. Mendeley, EndNote) musí být převeden na prostý text.

Tabulky

Tabulky dodejte ve zvláštním souboru (nikoliv s textem pohromadě), a to i tehdy, je-li tabulka vytvořena přímo textovým editorem.

Redakce je schopna přímo převzít tabulky z tabulkového editoru Excel 97–2003 i Excel 2007/2010 nebo přímo z formátu RTF, Word a OpenOffice. Vpřípadě jiných editorů konzultujte způsob předání s redakcí.

Tabulky nijak složitě neformátujte, nechte pouze čísla (nebo texty) v buňkách tabulky a nekreslete okolo žádné linky, rámečky, nepoužívejte výplně apod.

Tabulky číslujte postupně tak, jak jsou poprvé uváděny v textu. Každé tabulce dejte nadpis v češtině (slovenštině) a v angličtině. Každý sloupec a řádek v tabulce musí mít záhlaví. Záhlaví sloupců a řádků a použité zkratky a případně legendu uveďte i v angličtině. Ve vysvětlivkách vysvětlete všechny nestandardní použité zkratky.

Označte použité statistické veličiny (ukazatele rozptylu) jako směrodatná odchylka, střední chyba průměru apod.

Počet tabulek a jejich celkový rozsah musí být přiměřený délce textu. Celostránkové tabulky lze akceptovat jen ve výjimečných případech.

Grafy

Používejte dvourozměrné grafy, černobílé bez pozadí. Grafy dodejte v následujících formátech: jako vektorové obrázky *.emf, popř. grafy v MS Excel, *.eps s originálním písmem v obrázku. Je-li ve vektorovém obrázku použit text, vyexportujte obrázek do některého z formátů umožňujících převod textu na křivky se zachováním původního písma v obrázku.

Grafy vytištěné, v dokonalém provedení schopném reprodukce, předejte na samostatných listech (nezařazujte do textu).

Obrázky

Obrázky dodávejte v následujících formátech: *.tif, *.jpg. Bitmapová grafika by měla být v rozlišení minimálně 300 DPI při velikosti obrázku zhruba odpovídající výsledné velikosti časopisu. Na zadní stranu stránky uveďte číslo obrázku, hlavního autora článku a počáteční slova názvu článku.

Na zvláštním listu dodejte pro všechny obrázky, grafy i tabulky jejich nadpisy (titulky) v češtině (slovenštině) a v angličtině. Legenda může být pouze v jazyce článku.

Chemické a matematické vzorce

Chemické a matematické vzorce je možné předat na papíře nebo v elektronické podobě. Druhý případ konzultujte předem s redakcí.

Zkratky a symboly

Používejte výhradně ustálených zkratek. V nadpisu a souhrnu zkratky nepoužívejte. Před prvním použitím zkratky v textu uveďte plný termín (název).

Rukopis zpracovaný podle těchto pokynů zasílejte nejlépe emailem. Lze také zaslat výtisk spolu s datovým nosičem v tuhé obálce na adresu vedoucí redaktorky. Obrázky vložte mezi kartónový papír, aby se zabránilo jejich poškození.

Korektura

Autorská korektura se provádí přímo do PDF zaslaného redakcí. Alternativně je možné také provést korekturu ručně pomocí korekturních značek.

Budete-li se při odevzdání příspěvků redakci řídit uvedenými pokyny,
ulehčíte nám významným způsobem práci.

Příspěvky laskavě zasílejte na adresu:

MUDr. K. Slabý
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: 224 435 511
msbs@cstl.cz