Stanovy České společnosti tělovýchovného lékařství, z.s.

I.
Základní ustanovení

Čl. 1
Název, postavení, územní působnost

Česká společnost tělovýchovného lékařství, z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolná odborná nepolitická organizace, která sdružuje lékaře, vysokoškoláky a střední zdravotnické pracovníky, kteří pracují v oboru tělovýchovné lékařství nebo se podílejí na zdravotní péči o tělesnou kulturu, nebo o ni mají zájem.

Spolek působí na území České republiky.

Spolek má právní osobnost.

Čl. 2
Poslání Spolku

Spolek zejména

 • provozuje veřejně prospěšnou činnost, zejména podporuje všestranný rozvoj teoretických i praktických poznatků ve zdravotní péči o tělesnou kulturu a v tělovýchovném lékařství
 • podílí se ve stanoveném rozsahu na zdravotnickém výzkumu
 • organizuje, resp. spoluorganizuje nejrůznější odborné akce, kterými podporuje rychlé rozšiřování nejnovějších výsledků domácí i zahraniční vědy do praxe
 • podílí se na jiných formách dalšího vzdělávání v oboru tělovýchovné lékařství
 • vysílá své zástupce do atestačních komisí
 • účastní se podle potřeby a ve shodě se zákonnou úpravou na odborné a vědecké činnosti Lékařské komory
 • plní pro Ministerstvo zdravotnictví ČR funkci odborně poradní a iniciativní
 • podílí se na tvorbě i realizaci zdravotnických a morálně etických zásad, navrhuje právní předpisy a různá opatření ve zdravotní péči o tělesnou kulturu
 • navrhuje úpravy koncepce oboru tělovýchovné lékařství
 • podává návrhy a odborné posudky v praktických otázkách diagnostických, léčebných, preventivních, zdravotně výchovných a profesionálně etických; přitom vychází ze specifik oboru
 • pomáhá šířit a popularizovat vědecké lékařské poznatky mezi obyvatelstvem, zejména se zaměřením na propagaci správné pohybové aktivity
 • podílí se na vydávání, resp. vydává odborný časopis
 • spolupracuje s lékařskými společnostmi jiných oborů v ČR, s lékařskými společnostmi a spolky s obdobným zaměřením v ostatních zemích
 • podílí se na činnosti Mezinárodní federace sportovní medicíny (FIMS) a Evropské federace asociací sportovní medicíny (EFSMA)
 • spolupracuje s organizacemi v ČR, které organizují tělesnou kulturu, a poskytuje jim konzultace o zdravotní péči o tělesnou kulturu.

II.
Organizační struktura

Čl. 3
Řídící a výkonné orgány Spolku

Řídící a výkonné orgány Spolku jsou

 • členská schůze
 • výbor
 • kontrolní komise.
Čl. 4
Členská schůze

Členská schůze

 • přijímá a mění stanovy
 • volí výbor a kontrolní komisi na čtyřleté funkční období
 • schvaluje zprávu o činnosti odstupujícího výboru a kontrolní komise
 • rozhoduje o závažných otázkách činnosti a rozvoje Spolku
 • schvaluje vyloučení člena ze Spolku
 • rozhoduje o zániku Spolku.
Čl. 5
Výbor Spolku

Výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku, má devět členů a dva náhradníky.

Plní zejména tyto úkoly:

 • volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy a vědeckého sekretáře
 • plní úkoly řídící a výkonné povahy
 • posuzuje odbornou problematiku oboru, vyjadřuje se k zásadním směrnicím, pokynům a opatřením MZ ČR
 • předkládá MZ ČR iniciativní návrhy a náměty
 • k zajištění úzce specializované problematiky trvalého charakteru může zřídit samostatnou sekci
 • k plnění určitých úkolů může zřizovat pracovní skupiny (komise)
 • stanoví výši členských příspěvků
 • jmenuje redaktory a členy redakční rady časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
 • je povinen svolat členskou schůzi nejméně jedenkrát za dva roky
 • jmenuje čestné členy Spolku
 • hospodaří s majetkem Spolku vč. členských příspěvků.

Předseda Spolku zastupuje Spolek navenek a jedná za něj. V jeho nepřítomnosti ho zastupují místopředsedové, příp. vědecký sekretář. Spolek mohou zastupovat navenek také pověření členové výboru.

 

Jednání výboru se mohou zúčastnit s hlasem poradním čestní členové Spolku, členové kontrolní komise a vedoucí redaktor časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca.

Čl. 6
Kontrolní komise

Kontrolní komise má tři členy.

Provádí kontrolu činnosti a reviduje hospodaření Spolku. O svých zjištěních informuje výbor a členskou schůzi.

Čl. 7
Rozhodování orgánů Spolku

Členská schůze a výbor, jakož i pracovní skupiny (komise) zřízené ad hoc, jsou usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Spolku, resp. výboru či komise zřízené ad hoc. Každý, kdo hlasuje o navrženém usnesení písemně za dodržení formálních podmínek takového hlasování, se považuje za přítomného.

K platnosti usnesení, rozhodnutí členské schůze je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Stejné rozhodovací kvórum je třeba pro rozhodování výboru.

Kontrolní komise je usnášení schopná, jsou-li přítomni dva členové kontrolní komise, a rozhoduje většinou přítomných.

Členskou schůzi svolává výbor pozvánkou zveřejněnou na webových stránkách Spolku. O konání členské schůze informuje výbor i jiným vhodným způsobem, např. publikací oznámení v odborném časopise.

Zasedání výboru svolává jeho předseda, příp. místopředsedové, zasedání kontrolní komise svolává kterýkoli její člen.

Volby do výboru a kontrolní komise připravuje výbor, který navrhne složení volební komise a kandidátní listinu. Volby řídí volební komise, jejíž složení schvaluje členská schůze.

Do výboru je voleno celkem jedenáct osob, z nichž prvních devět v pořadí podle počtu získaných hlasů jsou zvoleni jako řádní členové výboru a další dva v pořadí podle počtu získaných hlasů jsou zvoleni jako nárhadníci. Náhradníci nastoupí na uvolněné místo řádného člena výboru poté, co jeho funkce v průběhu funkčního období zanikne.

Bezprostředně po provedené volbě se sejde zvolený výbor a za přítomnosti předsedy volební komise ze svého středu zvolí předsedu, dva místopředsedy a vědeckého sekretáře.

Všechny orgány Spolku mohou přijímat rozhodnutí i písemným hlasováním. V případě, že je členům, resp. členům výboru či kontrolní komise, předloženo ke schválení usnesení se žádostí o písemné hlasování, je každý člen, který se chce hlasování aktivně účastnit, povinen učinit písemný úkon podle pokynů uvedených v žádosti o písemné hlasování.

Akutní úkoly mezi schůzemi výboru řeší předseda, vědecký sekretář, příp. další pověření členové výboru. O svých závěrech informují při nejbližší schůzi výboru.

III.
Členství, práva a povinnosti členů

Čl. 8

Členem Společnosti (Spolku) se může stát lékař, vysokoškolsky vzdělaný odborník jiného oboru, střední zdravotnický pracovník, který pracuje ve zdravotní péči o tělesnou kulturu, nebo má o tuto péči zájem. Členem může být studující medicíny, fyzioterapie a tělesné kultury.

Čestným členem Spolku se může stát odborník, který má mimořádné zásluhy o rozvoj tělovýchovného lékařství. Čestné členství uděluje výbor Spolku.

Čl. 9
Práva členů Spolku

Členové Spolku mají tato práva a povinnosti:

 • aktivně a pasivně se podílet na dění a všech akcích Spolku, na pracovních schůzích, tělovýchovně lékařských dnech, seminářích a sjezdech
 • podílet se na výhodách, které Spolek získává pro své členy (např. snížení sjezdových poplatků, zvýhodnění styku se zahraničím), dostávat zdarma, příp. za sníženou cenu odborný časopis Spolku, ve kterém jsou rovněž publikovány aktuální informace a zprávy
 • ucházet se o ceny udělované Spolkem,
 • každý člen Spolku může volit a být volen do kteréhokoli orgánu Spolku, přičemž funkci člena orgánu může vykonávat i opakovaně v řadě funkčních období za sebou.

Povinnosti členů Spolku:

 • znát a dodržovat Stanovy, prosazovat poslání Spolku
 • platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši.
Čl. 10
Vznik a zánik členství

O přijetí člena na základě příhlášky rozhoduje výbor.

Členství zaniká

 • úmrtím člena
 • písemným prohlášením o vystoupení člena
 • zánikem členství pro neplacení členských příspěvků po marném uplynutí lhůty k zaplacení dlužných členských příspěvků stanovené v písemné výzvě k zaplacení dlužných členských příspěvků. Lhůta k zaplacení musí být přiměřená a nesmí být kratší jednoho týdne. Výzva k zaplacení dlužného členského příspěvku se doručuje na adresu, kterou člen uvedl jako doručovací, přednostně je doručována elektronicky. V pochybnostech se má zato, že podmínky doručení výzvy jsou splněny, je-li výzva doručena na poslední známou elektronickou adresu člena, prostřednictvím níž se Spolkem komunikoval a nebo kterou ke komunikaci se Spolkem sám označil.
 • vyloučením při jednání, které je neslučitelné s posláním Spolku, schvaluje členská schůze na návrh výboru. Návrh na vyloučení musí být písemný a musí být doručen členovi, o jehož vyloučení se rozhoduje.
 • V případě zániku členství veškeré členské příspěvky, vklady či vnosy člena do Spolku se nevypořádávají a zůstávají majetkem Spolku.

IV.
Majetek a hospodaření Spolku

Čl. 11
Zdroje příjmů

Základním zdrojem příjmů jsou

 • členské příspěvky
 • dotace, jiné příspěvky a dary
 • příjmy z vlastní činnosti.
Čl. 12

O účelném hospodaření rozhoduje výbor.

Hospodaření kontroluje nejméně jedenkrát ročně kontrolní komise.

V.
Zánik Spolku

Čl. 13

Spolek zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny přítomných členů na členské schůzi.

Pokud členská schůze nerozhodne jinak, připadá majetek státu. Členská schůze může rozhodnout, že likvidátor nabídne likvidační zůstatek jiné veřejně prospěšné společnosti s obdobným předmětem činnosti.

VI.
Závěrečná ustanovení

Čl. 14

Každý člen Spolku má právo uplatnit své návrhy, podněty a připomínky buď písemně nebo při odborných jednáních či zasedáních. Výbor je povinen všechny návrhy, podněty a připomínky projednat a se závěry seznámit toho, kdo je podal, o závažných otázkách informovat i členskou schůzi.

Čl. 15

Tyto Stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí Spolku dne 29.3.2014. Ke stejnému datu nabývají účinnosti a nahrazují předchozí Stanovy.