Vážení zájemci o získání akreditace pro vzdělávání v oboru Tělovýchovné lékařství,

legislativa i praxe v oblasti akreditací ke vzdělávání lékařů se vyvíjí, nicméně základní obrysy dané zákonem 95/2004 Sb. jsou již delší dobu bez větších změn. Po určitou dobu panovalo jisté bezvládí, kdy již v podstatě nebylo možné se zapsat podle dnes již předchozího vzdělávacího programu, ale nebyl vydán nový program a nemohla tedy podle něj být akreditována pracoviště. Tato situace je již úspěšně překonaná, existuje platný vzdělávací program plynule navazující na ten předchozí a jsou akreditována pracoviště II. typu.

V tuto chvíli je tedy limitujícím faktorem dostupnost akreditovaných pracovišť I. typu (AK I. typu), na kterých může probíhat až polovina doby přípravy k nástavbové atestaci z TVL. Pokusili jsme se proto shromáždit rady a neformální doporučení jak postupovat v případě, že byste zvažovali získání akreditace. Výbor ČSTL velmi podporuje akreditaci nových pracovišť.

Podrobnosti o postupu z pohledu školence najdete na samostatné stránce. Je vhodné se s nimi seznámit – na pracovišti musí pracovat školitel, který by měl být schopen zodpovědět případné dotazy školence na průběh přípravy k nástavbové atestaci.

Pro získání akreditace je zásadní následující legislativa: Zákon 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů, Vyhláška č. 152/2018 Sb. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a vzdělávací program nástavbového oboru tělovýchovné lékařství.

Užitečné informace jsou i na webových stránkách MZ ČR / Věda a lékařská povolání / Akreditace. Pro zpracování samotné žádosti o akreditaci je vhodné postupovat podle jednotlivých bodů v návodu na stránkách MZ ČR.

O akreditaci může žádat poskytovatel zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství, pracoviště tedy musí splňovat náležitosti a úspěšně projít procesem registrace u krajského úřadu. Pro žádost o akreditaci není podmínkou smlouva se zdravotní pojišťovnou.

Na akreditovaném pracovišti musí být školitel splňující požadavky dle legislativy a vzdělávacího programu (úvazek, délka praxe apod.). Od počtu školitelů se odvíjí počet školicích míst.

Povinné vybavení pro AK I. typu dle vzdělávacího programu (bicyklový ergometr, elektrokardiograf, pulsní oxymetr, spirometr, tonometr pro auskultační měření krevního tlaku, zařízení na paměťovou registraci a vyhodnocení tepové frekvence v terénu, krokoměr s paměťovou registrací) se částečně překrývá s požadavky na samotnou registraci poskytovatele zdravotních služeb dle vyhlášky 92/2012 Sb. (měřidlo pro měření antropometrických parametrů, ergometr, EKG přístroj s programem pro ergometrii, defibrilátor, spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem).

Pracoviště v žádosti o akreditaci také uvádí počty výkonů za kalendářní rok (AK I. typu počet ambulantních vyšetření a počet ergometrií). Počty výkonů se také každoročně vykazují za předchozí kalendářní rok v přehledu pro ÚZIS.

AK I. typu část vzdělávacího programu (minimálně stáž na AK II. typu, ale také kurzy nebo stáže na AK jiných oborů dle vzdělávacího programu) zajišťuje spoluprací s jinými akreditovanými pracovišti. V takovém případě pro části vzdělávacího programu, kterých se to týká, tuto skutečnost doloží. Základní kurz ve sportovní medicíně (v posledním programu označený kurz Ve sportovní medicíně) dlouhodobě vypisuje pouze IPVZ, který zveřejnil veřejný příslib a není tedy nutné uzavírat bilaterální smlouvu.

MUDr. Kryštof Slabý a Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., subkatedra tělovýchovného lékařství IPVZ