Seznam vybraných norem vztahujících se k tělovýchovnému lékařství obecně

 • 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • 98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
 • 185/2009 Sb. Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
 • 95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • 40/2009 Sb.Zákon trestní zákoník a 454/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem (boj proti dopingu)

Vybrané normy vztahující se k posudkové problematice v tělovýchovném lékařství

 • 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
 • 391/2013 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
 • 98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
 • 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu
 • Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • Zákon 49/1997 Sb. o civilním letectví
 • Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě
 • Zákon 61/2000 Sb. o námořní plavbě

Doporučené postupy a odborná stanoviska najdete na samostatné stránce.